Výskum efektívnych metód vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov (EMEVYS)

je spolufinancovaný Európskou úniou

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu bude navrhnúť a implementovať metódy a nástroje vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo špecifických
jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a
paralelného počítania. V tejto súvislosti bude žiadateľ riešiť najmä tieto ciele:
1. Efektívny vývoj APV, ktorý podporí tvorbu produktových línií.
2. Získanie dokumentácie, z tvoriaceho sa APV, pochopiteľnej pre zadávateľa, analytika, experta a vývojára.
3. Uchovávanie a znovupoužitie doménových znalostí v oblasti poisťovníctva.
4. Efektívne vytváranie a nasadzovanie veľkých ekosystémov.

Očakávané prínosy:
Výstupom projektu z obchodného hľadiska bude nová platforma Gratex Development Framework v.3 (GDF3), ktorá nahradí aktuálnu platformu.GDF3 si kladie za cieľ odstrániť limity existujúcej platformy spočívajúce najmä v nedostatočnej flexibilite produktového konfigurátora a účtovno-finančného
modulu. Aktuálna platforma neumožňuje rýchlo a cenovo efektívne zapracovať rôznorodé požiadavky zákazníkov na nové produkty zatiaľ čo konkurencia je
schopná dodávať nové produkty na trh oveľa rýchlejšie. Každý nový produkt prináša ďalšiu kódovú bázu, čím sa systém stáva neprehľadný, z IT hľadiska ťažko
udržiavateľný. Navyše pre každý produkt je potrebné pripojiť separátnu časť kódu s finančnými transakciami. Následná rekonciliácia finančných záznamov je
veľmi zložitá. Z uvedeného vyplýva, že následná aplikačná podpora si vyžaduje veľké kapacity na strane Žiadateľa, ktoré však nie je možné financovať v trhovo
nastavených SLA poplatkoch.

Očakávaným prínosom by mala byť výrazná úspora ľudských zdrojov pri obchodnom cykle predaja, dodávky a následnej podpory produktu. Jedným
z cieľov projektu je získanie dokumentácie pochopiteľnej pre zadávateľa (zákazníka), analytika, experta a vývojára. Vďaka tomu bude GTI efektívne dodávať
APV pre viac zákazníkov so zachovaním aktuálnych personálnych kapacít, čím sa zvýši pridaná hodnota na zamestnanca. Rovnako bude pre nás dôležité, že
produkt vzniknutý inováciou bude omnoho viac konkurencieschopný a jeho implementácia a integrácia do prostredia zákazníka z tohto pohľadu bude prinášať nové možnosti na dodatočné služby súvisiace s integráciou.

Očakávané výsledky:
Predpokladanými výsledkami a výstupmi výskumno-vývojojovej časti projektu budú najmä:
1. Špecifický framework ako vývojove prostredie APV pre doménu poisťovníctva,
2. Digitálne knižnice s expertnými znalosťami pre opätovné znovupoužitie,
3. Špecifický doménový jazyk (DSL) pre oblasť poisťovníctva,
4. DSL jazyk pre efektívne zostavovanie a nasadenie veľkých softvérových ekosystémov.

Predmetom dvoch prihlášok duševného vlastníctva budú s najväčšou pravdepodobnosťou: metóda zostavenia aplikácie (build), nasadenia (deploiment), monitorovania a údržby aplikácie v cloud prostredí Docker Swarm ako aj manažmentu konfigurácií a proces vývoja a konfigurácie aplikácie pre poisťovníctvo s využitím špecifických DSL jazykov pre doménu poisťovníctva implementovaných interne v jazyku Groovy aplikácie pomocou DSL jazyka implementovaného interne v prostredí funkcionálneho jazyka LISP.

Patentová prihláška sa bude obsahovo viazať na spôsob vývoja softvéru s využitím deklaratívnych dátových modelov zapísaných v špecifickom modelovacom
DSL jazyku implementovanom interne v prostredí jazyka Groovy. Projekt podporí výskumnú inštitúciu FIIT STU, ako partnera projektu, ktorý bude participovať na výskumných úlohách s možnosťou samostatnej publikácie výsledkov výskumu.

Prijímateľ: Gratex International, a.s., sídlo: Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35743468
Miesto realizácie: Gazdovský rad 16/32, Šamorín
Nenávratný finančný príspevok: 926 262,60 EUR

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

image partners
image partners